Akhisar Gar Taksi - Kethüda, 22/1. Sk., 45200 Akhisar/Manisa