Antakya Hatay Taksi Hizmetleri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Myd., 31030 Antakya/Hatay