İnternet sitesi kullanım sözleşmesi@endsection İnternet sitesi kullanım sözleşmesi?
ÜCRETSİZ FİRMA KAYDI | GİRİŞ YAP

İnternet sitesi kullanım sözleşmesi

1- Sözleşmenin amacı, bir taraftan tüm hakları mahfuz bu sektordizini.com internet sitesi (bundan sonra sektordizini.com olarak anılacaktır), diğer taraftan sektordizini.com'u kullanacak olan veya kullanmakta olan kullanıcılar (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında, internet sitesi'nin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.2- sektordizini.com internet adresinden yayın yapan bu internet sitesini kullanmakla, sektordizini.com'un aşağıda belirtilen "sitenin kullanımına ilişkin şartlarına, hükümlerine ve site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata" uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.3- sektordizini.com sahibi/sahipleri; güncel kalmak amacı ile bu sitede ve güncellemeler nedeni ile sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin yeni haliyle siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.4- sektordizini.com'da yer alan tüm kurum ve kuruluşlara ait görsel öğeler, bilgiler ve açıklamalar site ziyaretçileri, kurum ve kuruluş yetkili veya çalışanları(Kullanıcı) tarafından yüklenmektedir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerdeki hatalardan ve zamanla meydana gelebilecek değişikliklerden sektordizini.com sitesi ve bilgileri verilen firma sorumlu değildir.
sektordizini.com'un, sitede yer alan kurum ve kuruluşlar ile hiçbir bağı yoktur.5- Kullanıcı, sektordizini.com'un indirilmeye müsait dosyalarının her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan sektordizini.com sorumlu değildir.6- Kullanıcı, sektordizini.com'un kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. sektordizini.com siteyi ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve sektordizini.com hakkında veya sektordizini.com yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. sektordizini.com yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Kullanıcının sorumluluğundadır.

- Kullanıcı sektordizini.com'un kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:
- Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
- Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde Kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
- sektordizini.com'un sahibi/sahipleri, görevlileri veya host'unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,
- İnternet sitesi içeriğine sektordizini.com görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari ünvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak sektordizini.com'un içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
- Her türlü kötü amaçlı yazlım ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
- sektordizini.com'un iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer Kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak biçimde kullanmayacağını,
- Hiçbir talep edilmeyen reklâm, promosyonel materyal, zincir mektuplar veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
- Çerçeveleme veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sektordizini.com'u kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,
- sektordizini.com sayfalarını kişisel kullanımı dışında ziyaret etmeyeceğini, görüntülemeyeceğini ve kişisel kullanımı dışında kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olmadığını,
- sektordizini.com'un kendisine bu konuda yazılı olarak yetki vermedikçe, sektordizini.com'daki bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgiler almak, ticari veya ticari olmayan olmayan kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, türev eserler yaratmayacağını, bunları kamuya teşhir etmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını da kabul etmektedir.
- Kullanıcı, sektordizini.com'un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını, sektordizini.com'un açık ve yazılı izni olmadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel işlemler kullanmayacağını, sektordizini.com'un altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.7- Kullanıcı, sektordizini.com'a yüklediği yazılı ve görsel öğeler, kurum ve kuruluşlarla ilgili yorum, tavsiye, öneri, şikayet ve eleştiriler veya telif hakkına konu olan veya benzeri içeriklerin, üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, bu hak ihlalinden doğacak maddi manevi bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu da kabul eder. Bir kullanıcının sektordizini.com'u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin sektordizini.com'a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının sektordizini.com'a erişim ve/veya kullanım hakları iptal edilecektir. sektordizini.com'un ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının sektordizini.com'a erişim veya kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.8- sektordizini.com, İnternet sitesi'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. sektordizini.com, Kullanıcıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir ve tutulamaz.9- Kullanıcı bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde meydana gelecek her tür hukuki sorunda tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Kullanıcı sorumludur.10- sektordizini.com'un sorumluluğunun sınırları

sektordizini.com hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

sektordizini.com içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya sektordizini.com yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, sektordizini.com'a erişimi ve sektordizini.com'u kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. sektordizini.com hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

sektordizini.com, bir yargı merciinin kararı veya sektordizini.com'un bunu gerekli görmesi halinde, Kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut Kullanıcı bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı sektordizini.com ve sahipleri sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı ile sektordizini.com üzerinde bulunan veya sektordizini.com yoluyla Kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi veya kurum ile olan hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak Kullanıcının katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca Kullanıcı ile 3. kişi veya kurum arasındadır. Kullanıcı, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden sektordizini.com'un sorumlu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, sektordizini.com üzerindeki bağlantıların kaynakları üzerinde sektordizini.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, sektordizini.com'un bağlantıların gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklâm, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca sektordizini.com'un, böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

sektordizini.com; sektordizini.com kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının sektordizini.com hizmetiyle ilgili ya da kullanıcının sektordizini.com'u ve/veya hizmetini kullanmalarıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.

sektordizini.com; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların sektordizini.com'la bağlantılı veya sektordizini.com'a atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

sektordizini.com, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sektordizini.com'un veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da sektordizini.com'a bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. sektordizini.com ve içeriği site ziyaretçileri tarafından yüklenmektedir, "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. sektordizini.com, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. sektordizini.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, sektordizini.com'un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

sektordizini.com, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için kullanıcılara, kurum ve kuruluşlara karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu kullanım koşullarının hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve sektordizini.com'un sorumluluğu buna göre belirlenecektir. Kullanıcılar, sektordizini.com'u kullanmakla, sektordizini.com hakkında veya sektordizini.com ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar.11- Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.12- sektordizini.com'un bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.14- Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar, örfler ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için " sektordizini.com'un sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla" herhangi bir rol oynamayacaktır.