Mata Bilişim Yazılım, Yaka Mh. Aziz Mahmut Hüdai Cad. İçkon Plaza No: 185A / 101 Meram / Konya