Cumhuriyet Sağlam Taksi - Cumhuriyet, Ozan Sokak, 45400 Turgutlu/Manisa